XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX156 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 102 days 03:54:35
vp@beavercreekara.org